சவேந்திர சில்வாவை தடை செய்யும் கோரிக்கைக்கு பிரித்தானிய காவல்துறை நிழல் அமைச்சர் ஆதரவு.